نیازمندی ها: Calculator Add-on

{hour_diff} ساعت و {minute_diff} دقیقه.
لطفا زمان بعد از زمان خود را انتخاب کنید.